Vedtekter

Vedtekter for Avaldsnes båtforening.

Ethvert medlem plikter å sette seg inn i og overholde båtforeningens vedtekter og lovlig fattede vedtak. Det er medlemmets

ansvar å være oppdatert på endringer ivedtekter gjort av årsmøte. Skriftlig utgave av vedtekter fåes ved henvendelse til styret.

Vedtak fattet av styret gjennom året kunngjøres ved oppslag i båthavnen.

 

§ 1. Organisasjon.

Avaldsnes båtforening er en frittstaende forening med utelukkende personligemedlemmer. Båtforeningen er en

interesseforening for småbateiere bosatt i Karmøykommune med tildelt båtplass i foreningens båthavn på Avaldsnes.

Som medlemmer kan det opptas enkeltpersoner bosatt i Karmøy kommune, men når plasser er ledige kan enkeltpersoner

fra nabokommuner bli medlem og tildeles båtplass.

§ 2. Formål.

Båtforeningens formål er å skape et godt miljø blant båtfolket, samt å få samlet småbatene i en god og sikker havn til et

prisnivå som er allment akseptert.

§ 3. Medlemsskap.

Vedtektene bestemmer forutsetningene for medlemskap, medbestemmelsesrett og hvem som kan påta seg tillitsverv.

Medlemskap er en forutsetning for tillitsverv, unntatt herfra er revisor.

§ 3.1. Forutsetnlng for medlemsskap.

Medlemsskapet i batforeningen er personlig. Medlemsskap skal være åpent for personer bosatt i Karmøy kommune.

Ethvert medlem plikter å overholde båtforeningens vedtekter og bestemmelser, og være lojale i forhold til lovlig fattede vedtak.

Det forutsettes at medlemmene bruker sine reltigheter til å påvirke beslutninger. Slyret har fullmakt til å ta imot innmelding

av nye medlemmer. Medlemskap i båtforeningen er først gyldig og regnes fra den dag første medlemskontigent er betalt.

For å ha stemmerett på foreningens møter må en ha vært medlem i minst 1 måned og ikke skylde kontingent.

§ 3.2. Kontingent.

Medlemskontigentens størrelse fastsettes av årsmøte og er den samme for alle medlemmer. Kontigenten betales innen

forfallsdato (1 . april) på mottatt kontigentkrav. Kontingent som ikke er innbetalt til rett til vii bli purret og tillagt et

purregebyr for hver purring. Purregebyret fastsettes til kr 50,- Medlem som skylder kontingent for mer enn 1 år har

mistet sine rettigheter og kan strykes som medlem og miste rett til båtplass . Andre økonomiske medlemsforpliktelser

betales til tider fastsatt av styret.

§ 3.3.Utmelding.

Medlemmer som ønsker å melde seg ut av båtforeningen må gi skriftlig melding om dette til båtforeningens ledelse.

Før utmelding skal alle økonomiske forpliktelser være oppgjort.

§ 3.4. Suspensjon og eksklusjon.

Medlemmer som ikke retter seg etter gyldige vedtekter og bestemmelser, eller som er til skade for båtforeningens aktivitet / interesser

kan av styret etter forutgåendevarsel fratas retten til båtplass. I grove tilfeller kan årsmøtet vedta eksklusjon av medlemmet

§ 4. Årsmøte.

Årsmøtet er båtforeningens høyeste myndighet.

§ 4.1. Ordinært årsmøte.

Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av februar måned.

§ 4.2. Ekstraordinært årsmåte.

Ekstraordinært årsmøte avholdes dersom styret eller minst 1/3 av medlemmene krever det.

§ 4.3. Innkalling til årsmøte.

Årsmøtet innkalles av styret med minst 3 ukers varsel direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen og ved

oppslag i båthavna. Medlemmer som ønsker det, kan fremme saker til behandling på årsmøtet gjennom styret.

Slike saker må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet. Styret plikter å legge fram saker som er fremmet i rett

tid fram for årsmøtet. Alle båtforeningens medlemmer har adgang til årsmøte. Styret kan invitere andre personer

og / eller media til å være til stede. Årsmøtet er vedtaksdyktig med det antall medlemmer som møter fram til lovlig

innkalt årsmøte. Ingen har mer enn 1 stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Alle som har betalt sin

medlemskontigent og har opplylt andre medlemsforpliktelser har forslags- og stemmerett på årsmøtet. Jmf § 3.2.

§ 4.4. Stemmegivning.

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer.

Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslatte

kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke teller ikke og stemmene anses ikke avgitt .

Valgbare til verv er de frammøtte medlemmene og andre medlemmer som på forhånd har sagt seg villig til å motta verv.

Styret medlemmer velges enkeltvis. Når en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas bundet

omvalg mellom de to kandidater som har oppnadd flest stemmer. Er det stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 4.5. Dagsorden på årsmøtet.

1. Åpning og valg av møteleder.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

3. Behandle årsmelding

4. Behandle revidert regnskap

5. Behandle innkomne forslag

6. Fastsette kontingent for inneværende år.

7. Valg av styre

Formann – velges for 2 år i år med partall

Nestformann / havnesjef – velges for 2 år i år med oddetall

Sekretær – velges for 2 år i år med partall

Kasserer – velges for 2 år i år med oddetall

Slyremedlem- velges for 1 år

Varamedlem- velges for 1 år

Revisor – velges for 2 år. Revisor skal ikke være medlem av styret. Han/hun

behøver heller ikke å være medlem av Avaldsnes båtforening.

Valgkomite, 3 medlemmer- velges for 1 år

NB. Av valgkomiteens 3 medlemmer skal 1 være medlem av det sittende styret, denne skal være oppnevnt av styret før årsmøtet

avholdes. I tillegg til valgte styremedlemmer tiltres styret av en representant oppnevnt av Karmøy kommune.

§ 5. Styret.

Båtforeningen ledes av styret som er foreningens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret består av formann, nestformann, sekretær, kasserer og styremedlem, i alt 5. I tiIIegg kan styret tiltres av en representant

oppnevnt av Karmøy kommune. Styret skal ha regelmessige møter, og referat fra møtene skal kunngjøres ved oppslag i båthavnen.

§ 6. Medlemsmøter.

Mediemsmøter er et forum for kontakt, informasjon og drøftinger blant foreningens medlemmer. Det avholdes mediemsmøter

når styret finner det nødvendig og/eller når minst 1/3 part av foreningen medlemmer forlanger det.

§ 7. Andre bestemmelser. for båtforenlngens drift.

Det skal være utarbeidet en egen instruks for bruk av båthavnen, heretter. kalt Havneinstruks» .

Utover dette bestemmer styret hvilke andre instrukser som skal utarbeides, slike instrukser skal være midlertidige fram

til det første påfølgende årsmøte som så avgjør om den midlertidige instruks skal bli en fast instruks.

§ 8. Oppløsning.

Oppløsning av båtforeningen kan kun finne sted på 2 påfølgende ordinære årsmøter. Vedtakene kreve.2/3 flertall i lovlig

satt møte. Det siste årsmøtel kan gjøre vedtak om fordeling av båtforeningens eiendeler.

§ 9. Vedtektsendringer og endring av lovlig fattet instruks.

Endring i disse vedtektene kan bare finne sted på ordinært eller ekstraordinært årsmøte og med minst 2/3 flertall. Forslag

til endringer skal væere framsatt ovenfor styret minst 2 uker før årsmøtet, jmf § 4.3.

Vedtatt i årsmøte avholdt februar 2003.

 

Kåre Nordmark                           Tor Inge Johansson

    Formann                                       Nestformann